A A A

Regulamin Turystycznej Odznaki „Szlakami Chwały Oręża Polskiego"

I. Postanowienia ogólne § 1 Turystyczna odznaka „Szlakami Chwały Oręża Polskiego" zwana dalej Turystycz- ną Odznaką ustanowiona jest przez ZG PTTK z okazji XXV rocznicy powsta- nia Ludowego Wojska Polskiego. § 2 Turystyczna Odznaka służy krzewieniu socjalistycznego pa- triotyzmu poprzez zapoznanie się z bojowymi tradycjami oręża polskiego, a w szczególności Ludowego Wojska Pol- skiego i partyzantki ludowej oraz rozwijaniu zainteresowań i umiejętności turystycznych. § 3 Turystyczna Odznaka jest odznaką stałą, jednostopniową i zdobywana być może w ciągu najwyżej dwu kolejnych lat § 4 Turystyczna Odznaka może być zdobywana podczas wy cieczek i imprez organizowanych przez PTTK i inne orga nizacje na szlakach związanych z walkami, bitwami i mar szami bojowymi Wojska Polskiego. § 5 Turystyczna Odznaka może być zdobywana podczas wy cieczek: pieszych, kolarskich, motorowych, kajakowych i in nych organizowanych przy użyciu dowolnego środka komu nikacji. Wycieczki turystyki kwalifikowanej mogą być także zali czane do warunków zdobycia odpowiednich turystycznych odznak PTTK (OTP, GOT, NON, GON, KOT, TOK), o ile są spełnione warunki określone w regulaminach odnośnych od znak. § e Do przyznawania odznaki uprawnione są Zarządy Oddziałów PTTK. § 7 Ubiegający się o odznakę i jej zdobywca obowiązany jest do przestrzegania zasad kultury, ochrony przyrody i zabytków § 8 Turystyczną Odznakę może zdobywać każdy po ukończeniu 16 lat.
  • II. Warunki zdobycia odznaki

    § 9 Do warunków zdobycia Odznaki zalicza się łącznie: 1. Udział w 3 wycieczkach zorganizowanych na szlakach Chwały Oręża Polskiego, w tym jedna na szlaku wymienio- nym w § 10 lub obecność w 3 miejscach wymienionych w § 11. 2. Udział w marszach na orientację lub w rajdzie z biwakiem zorganizowanym w miejscu lub na szlaku walk Wojska Pol- skiego. § 10 Znakowane szlaki turystyczne związane z Chwałą Oręża Pol- skiego: I. Szlaki I i II Armii WP: 1. Walk o wyzwolenie Warszawy a) Puławy—Dęblin—Wawer, b) Radość—Warszawa—Praga (I DP im. T. Kościuszki). 2. Walk na Wale Pomorskim: a) pozycja główna (Człopa—Nadarzyce), b) pozycja ryglowa (Okonek—Szwecja), c) pozycja przełamania (Drawsko Pomorskie—Nadarzyce). 3. Brygady Pancernej im. „Westerplatte" (Zelewo—Gdynia— —Gdańsk). 4. Walk o przyczółki nad Odrą (Chojna—Siekierki—Gozdo- wice—Mieszkowice). 5. II Armii Wojska Polskiego (Wrocław—Bolesławiec—Zgo- rzelec). II. Szlak wolnościowy im. gen. Karola Świerczewskiego (Bieszczady). III. Szlak walk partyzanckich 1939—1945 r.: 1) „Hubala" — mjr. Henryka Dobrzańskiego (Opoczyńskie), 2) nadpilicki szlak partyzancki „Małego Franka" — Fran- ciszka Zubrzyckiego (Tomaszów Maz. — Piotrków Tryb. — Radomsko—Kotf in), 3) w lasach lipskich i janowskich (Lipa—Susiec), 4) partyzantów Ponidzia (pow. pińczowski), 5) „9 z nieba" (Warlubie—Szlachta—Kamienica Królewska), 6) Wielkich bitew Armii Ludowej w Puszczy Świętokrzyskiej, a) Zagnańsk—Świnia Góra—Bliżyn; b) Wólka Plebańska—Pogorzałe—Skarżysko-Kamienna; c) Skarżysko-Zachodnie—Wykus, 7) Bitwy Armii Ludowej w rejonie wsi Gruszka (Dobrzeszów— —Gruszka—Sielpia), IV. Szlaki września 1939 roku: a) Walk o Bzurę (Łąck—Dziekanów Leśny), b) Walk o Narwie (Nowogród—Wizna—Tykocin). V. Szlaki powstań śląskich: a) Bytom—Góra Sw. Anny—Gliwice, b) Kędzierzyn—Góra Sw. Anny. VI. Szlak wolnościowy im. Tadeusza Kościuszki (Kraków— —Racławice—Słomniki). VII. Szlaki powstania 1863 roku: a) Langiewicza (Wąchock—Bodzentyn), b) na Ponidziu (pow. pińczowski). VIII. Szlak powstania wielkopolskiego. IX. Szlak hetmana Czarnieckiego (Krzyż—Stargard Szcze- ciński). X. Szlak husarii polskiej (Raciąż—Rudy). XI. Szlak grunwaldzki (Lubowidz—Grunwald—Olsztyn). § 11 Miejsca Chwały Oręża Polskiego: Baligród, Bodzentyn, Byd- goszcz, Cedynia, Drawsko, Ewina, Gdynia, Gdańsk, Grun- wald, Głogów, Gruszka k. Radoszyc, Chełm Lubelski, Kamień Pomorski, Kock, Kołobrzeg, Kraków, Kutno, Legnica, Lublin, Łowicz, Maciejowice, Małogoszcz, Mirosławiec, Płowce, Pory- owe Wzgórze, Podgaje, Poznań, Racławice, Siekierki, Stu- zianki, Szczekociny, Trzebnica, Warszawa, Warka, Wester- latte, Wizna, Wojda, Zgorzelec. § 12 Udział w rajdach lub wycieczkach powinien być poświad- czony w legitymacji Odznaki przez organizatora imprezy lub na trasie.
  • III. Przepisy końcowe

    § 13 Prawo interpretacji przysługuje Komisji Kół Wojskowych ZG PTTK. § 14 Regulamin został zatwierdzony przez Plenum ZG PTTK w dniu 23.XI.1967 r. i wchodzi w życie z dniem 1> stycznia 1968 r.