A A A

Regulamin Krajoznawczo-Turystycznej Odznaki PTTK „Szlakami Polski Ludowej"

I. Postanowienia ogólne § i Krajoznawczo-Turystyczna Odznaka „Szlakami Polski Ludo- wej" (KTO-SPL) została ustanowiona przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w wy- niku porozumień o współpracy i współdziałaniu między PTTK, Ogólnozwiązkową Federacją Sportu, Wychowania Fi- zycznego i Turystyki, Związkiem Młodzieży Socjalistycznej, Związkiem Młodzieży Wiejskiej, Zrzeszeniem Studentów Pol- skich i Związkiem Harcerstwa Polskiego z okazji 25-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. § 2 KTO-SPL służy krzewieniu socjalistycznego patriotyzmu, popularyzacji wiedzy o kraju ojczystym oraz rozwijaniu za- [nteresowań i umiejętności turystycznych >twa, zwłaszcza wśród młodzieży. wśród społeczeń' § 3 CTO-SPL jest odznaką jednostopnio- Iwą, może być zdobywana przez mło- Idzież w wieku od 14 lat, w ciągu I jednego roku. § 4 j Do przyznawania KTO-SPL uprawnione są Komisje Zarządów Oddziałów PTTK lub Zarządy Oddziałów PTTK. KTO-SPL jest przyznawana na podstawie specjalnej ksią- żeczki, stanowiącej dokument stwierdzający spełnienie wa- runków zdobycia odznaki. § 5 KTO-SPL może być zdobywana podczas wycieczek krajo- znawczych i turystycznych zorganizowanych, grupowych i in- dywidualnych w każdej porze roku, w ramach akcji i imprez organizowanych przez PTTK, organizacje młodzieżowe i związ- ki zawodowe. § 6 KTO-SPL może być zdobywana podczas wycieczek pieszych, kolarskich, motorowych, kajakowych, narciarskich, autokaro- wych i innych. Wycieczki turystyki kwalifikowanej mogą być także zaliczane do warunków zdobycia odpowiednich turystycznych odznak PTTK (np. OTP, GOT, MOT, TOK, KOT), zgodnie z ich regu- laminami. 7 — V>.demecum.. 97 § 7 Ubiegający się o KTO-SPL i jej posiadacz obowiązani są d przestrzegania zasad kultury turystycznej, ochrony przyrod i zabytków.
  • II. Warunki zdobywania KTO-SPL

    § 8 Do warunków zdobycia KTO-SPL zalicza się łącznie: 1) odbycie 6 wycieczek, w tym co najmniej 2 dwudniowych (jedna w warunkach biwakowych — nocleg pod namiotem — dotyczy osób do lat 30); 2) zwiedzenie w czasie tych wycieczek: a) 2 zakładów pracy, b) 2 obiektów (zespołów) zabytkowych, c) 2 miejsc upamiętnionych walką i męczeństwem narodu polskiego. § 9 Trasy wycieczek oraz zwiedzone zakłady pracy, obiekty za bytkowe i miejsca upamiętnione walką i męczeństwem na rodu polskiego powinny być wpisane do książeczki KTO-SPL i poświadczone przez prowadzącego wycieczkę: a) przewodnika PTTK, b) przodownika turystyki PTTK, c) organizatora turystyki, d) kierownika obozu lub imprezy (rejon zlotu, spływu itp lub potwierdzone pieczęcią dowolnej instytucji w miejscu wyjścia i docelowym wycieczki oraz zwiedzonych zakładów obiektów zabytkowych i miejsc upamiętnionych walką i mę czeństwem. § 10 Odznakę tę zdobywa się w ciągu jednego roku licząc o daty pierwszej wycieczki. Książeczkę KTO-SPL wypełnioną zgodnie z § 9 należy przed- łożyć do zweryfikowania w Oddziale PTTK właściwym dla miejsca zamieszkania ubiegającego się o odznakę.
  • III. Przepisy końcowe

    § H Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Ko- misji Młodzieżowej Zarządu Głównego PTTK. § 12 Regulamin zatwierdzony przez Plenum ZG PTTK w dniu 26.X.1'968 r. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1969 r.