A A A

PTTK — ORGANIZACJĄ TURYSTÓW

Co to jest PTTK Tradycje krajoznawstwa i turystyki PTTK-owskiej sięgają początków ubiegłego stulecia. Wiążą się z takimi nazwiska- mi, jak: Stanisław Staszic, Julian Ursyn Niemcewicz, Stefan Szolc-Rogoziński, Ignacy Domeyko, Wincenty Pol i Oskar Kolberg. Pierwsza polska organizacja turystyczna — Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (PTT), powstała na terenie ówczes- nej Galicji w r. 1873. W r. 1906 w innej części Polski, na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego utworzono Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (PTK). Z ich powstaniem i dzia- łalnością związani są m. in. Aleksander Janowski, Zygmunt Gloger, Tytus Chałubiński, Walery Eliasz-Radzikowski, Ma- riusz Zaruski, Kazimierz Sosnowski i Mieczysław Orłowicz. Warto wspomnieć, że Orłowicz, który turystykę pieszą upra- wiał aż do ostatnich lat życia (żył lat 77), miał na swoim koncie 120 000 km przebytych na pieszych wędrówkach! Pierwsze z nich zajmowało się turystyką górską, taternictwem, narciarstwem, ratownictwem górskim i popularyzacją gór polskich, a także ich zagospodarowaniem turystycznym, dru- gie zaś wycieczkami krajoznawczymi, odczytami, organizo- waniem muzeów regionalnych i zagospodarowaniem terenów (głównie nizinnych). Obie te organizacje (PTT i PTK) połą- czyły się w 1950 r. we wspólną, powszechną organizację polskich turystów i krajoznawców: Polskie Towarzystwo Tu- rystyczno-Krajoznawcze (PTTK). PTTK, kontynuator działalności połączonych organizacji, jest społeczną i powszechną organizacją polskich turystów i kra- joznawców. Zrzesza przeszło 554 000 członków (w tym około 80 000 społecznych działaczy), a obejmuje ' swym zasięgiem ponad 8 min. mieszkańców naszego kraju. Towarzystwo realizuje socjalistyczne i patriotyczne wycho- wanie społeczeństwa na odcinku turystyki i krajoznawstwa-. Rozwija więc turystykę we wszystkich jej formach i dla róż- nych środowisk, popularyzuje piękno naszego kraju, jego historię, dorobek kulturalny i gospodarczy, chroni zabytki i przyrodę, a także krajobraz, prowadzi szkolenie kadry tu- rystycznej. PTTK jest również organizatorem bazy turystycz- nej i różnorodnych usług dla ruchu turystycznego. Zarząd Główny PTTK mieści się w Warszawie, zarządy okrę- gów działają we wszystkich miastach wojewódzkich, a od- działy (posiadające osobowość prawną) w miastach powia- towych, dzielnicach wielkich miast i w wielkich zakładach pracy. Istnieją również oddziały grupujące koła studenckie w ośrodkach akademickich i oddziały wojskowe. Najmniej- szymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa* są koła i kluby specjalistyczne. Wszystkie władze PTTK różnych szczebli są wybieralne.
 • Adresy okręgów PTTK

  1. Białystok, ul. Dąbrowskiego 12, tel. 218 38 - 2. Bydgoszcz, ul. 1 Maja 59, tel. 251 93 3. Gdańsk, ul. Długa 45, tel. 31 30 06 4. Katowice, ul. 15 Stycznia 1/3, tel. 393 52 5. Kielce, ul. Sienkiewicza 34, tel. 67 85 6. Koszalin, ul. Laskonogiego 2, tel. 51 12 7. Kraków, ul. Sw. Marka 22, tel. 231 81 i 208 34 8. Lublin, pl. Litewski 2, tel. 249 42 9. Łódź, ul. Piotrkowska 102a, tel. 229 86 10. Olsztyn, pl. Gen. Świerczewskiego 1, tel. 25 49; 5130 11. Opole, ul. Barlickiego 2a, tel. 23 98 12. Poznań, Stary Rynek 91, tel. 594 46 13. Rzeszów, pl. Wolności 2, tel. 33 80 14. Szczecin, pl. Batorego 2, tel. 379 30 15. Warszawa — Okręg Mazowiecki, ul. Świętojańska 12a—b, tel. 31 36 M 16. Warszawa m., ul. Świętojańska 12 a—b, tel. 31 80 65 17. Wrocław, ul. Kołłątaja 32/6, tel. 386 69 18. Zielona Góra, ul. Świerczewskiego 74, tel. 39 64
 • Jak zostać członkiem PTTK

  PTTK zrzesza dorosłych i młodzież, turystów początkujących i wytrawnych, uprawiających turystykę kwalifikowaną: pie- szą-nizinną i górską, narciarską, kolarską, motorową, kaja- kową i żeglarską. Członkiem — od lat 18, a uczestnikiem do lat 18, można zostać wstępując do koła zakładowego, środowiskowego, uczelnia- nego, szkolnego, wojskowego lub terenowego, względnie do klubu specjalistycznego. Młodzież szkolna może również na- leżeć zbiorowo do PTTK — poprzez Szkolne Koła Krajoznaw- czo-Turystyczne lub poprzez drużyny harcerskie. Można też założyć koło PTTK z tym, że musi ono grupować co najmniej 15 członków. Każdy wstępujący do Towarzystwa wypełnia w jednostce PTTK deklarację członkowską i wpłaca jednorazowo wpi- sowe (5 zł), opłatę za legitymację (5 zł) oraz składkę człon- kowską co najmniej za 6 miesięcy. Roczna składka członkowska wynosi 36 zł (dorośli) lub 12 zł (młodzież szkolna i studencka, żołnierze służby zasadniczej, podchorążowie szkół oficerskich, elewi szkół zawodowych — podoficerskich, emeryci i renciści, opiekunowie SKKT oraz drużynowi drużyn ZHP należących zbiorowo do PTTK).
 • Poradnictwo — informacja turystyczna

  Towarzystwo posiada szeroko rozbudowaną sieć punktów informacji turystycznej. Znajdują się one w każdej jednostce PTTK — dla potrzeb swego środowiska, a także w większych obiektach PTTK i Biurach Obsługi Ruchu Turystycznego — już w szerszym zasięgu — w ramach ogólnopolskiego syste- mu informacji turystycznej (IT). Poza tym przy oddziałach PTTK istnieją, bogato wyposażone w zbiory przewodników, informatorów i map turystycznych, poradnie krajoznawcze, w których można uzyskać wyczerpującą poradę czy infor- mację w zakresie turystyki i krajoznawstwa. (Patrz wykaz Poradni Krajoznawczych PTTK str. 135). PTTK wydaje rocznik „Ziemia" publikujący prace i materiały krajoznawcze (m. in. również z zakresu turystyki pieszej), rocznik „Wierchy" poświęcony górom i turystyce górskiej, miesięcznik „Gościniec", przeznaczony dla przewodników i pi- lotów turystycznych, a także miesięcznik organizacyjny, kie- rowany nieodpłatnie do jednostek PTTK — „Biuletyn Infor- macyjny ZG PTTK". Towarzystwo współdziała również w re- dagowaniu ilustrowanego magazynu turystycznego — tygod- nika „Światowid".
 • Przywileje członkowskie

  Każdy członek PTTK posiada przywielej zniżek w bazie noclegowej prowadzonej przez PTTK, a mianowicie: 15% zniżki przysługuje każdemu członkowi Towarzystwa po opłaceniu rocznej składki członkowskiej; 25% — członkom z 3-łetnim stażem w PTTK, członkom władz PTTK (centralnych, okręgów i oddziałów), przodowni- kom poszczególnych dyscyplin, instruktorom krajoznawstwa, organizatorom turystyki PTTK, opiekunom SKKT i drużyno- wym drużyn ZHP — członków zbiorowych PTTK; 30% — posiadaczom Srebrnej Odznaki PTTK; 50% — posiadaczom Złotej Odznaki PTTK; 80% — Członkom Honorowym PTTK i Zasłużonym Działa- czom Turystyki. Zniżki przysługują wyłącznie w obiektach PTTK —■ w okresie pobytu do 6 dni (w obiektach na szlakach wodnych do 12 dni). Ograniczenie pobytu ze zniżką nie obowiązuje dzia- łaczy z prawem do 80% zniżki. Wszyscy członkowie PTTK mają także 25% zniżki we wszyst- kich wypożyczalniach sprzętu turystycznego PTTK.
 • Usługi

  PTTK prowadzi szeroką działalność usługową dla turystów zorganizowanych i indywidualnych, poprzez: Biura Obsługi Ruchu Turystycznego (BORT), które są z reguły zlokalizowane w siedzibach oddziałów PTTK. Jest ich 223 i pełnią one funkcję biur podróży. BORT organizują różne wycieczki krajoznawcze i turystyczne z pełnym wachlarzem usług (noclegi, żywienie, komunikacja, wstęp na imprezy, przewodnictwo). Obiekty noclegowe: Domy Turysty (jest ich 10 w większych miastach), domy wycieczkowe, schroniska, stanice wodne i obozowiska turystyczne — jest ich 249 na terenie całej Polski oraz stacje turystyczne — jest ich 257, w większości we wsiach w rejonach górskich. Obiekty żywie- niowe prowadzone są z reguły przy Domach Turysty i więk- szych schroniskach. Jest ich ogółem 181. Wypożyczalnie sprzętu turystycznego (192) znajdują się w wielu oddziałach i niektórych kołach. Biuro Turystyki Zagranicznej PTTK z dyrekcją w Warszawie ma przedstawicielstwa w okręgach PTTK i agencje w więk- szości oddziałów terenowych (miasta powiatowe i większe miasta). Biuro jest organizatorem wycieczek zagranicznych wyjazdowych i przyjazdowych, zbiorowych i dla turystów indywidualnych.