Główne ośrodki religijne okresu hellenistycznego

Grecja » Główne ośrodki religijne okresu hellenistycznego

Główne ośrodki religijne okresu hellenistycznego nie znajdowały się już na terenie Grecji właściwej. Życie religijne koncentrowało się w Aleksandrii, Antiochii czy innych miastach monarchii Seleucydów oraz na terenach Azji Mniejszej. Do religii greckiej przeniknęły w pierwszym rzędzie bóstwa i kulty trackie, małoazjatyckie, a następnie egipskie, syryjskie i nawet dalsze. kim w praktyce obywatelom (w Atenach w czasach Peryklesa wprowadzono specjalny zasiłek teatralny dla uboższych, aby umożliwić im udział w przedstawieniu), co przy niezbyt wielkim zasięgu czytelnictwa w społeczeństwach starożytnych stanowiło o prawdziwej popularyzacji wielkiej literatury. Scena teatralna dzięki masowemu odbiorowi sztuk stała się też ważnym miejscem propagandy politycznej i nierzadko trybuną, z której płynęły nowe idee społeczne, polityczne i moralne. Nic więc dziwnego, że literatura V w. p.n.e. to przede wszystkim sztuki teatralne - 3 gatunki dramatu (rozumianego tu jako rodzaj literacki)-tragedia, komedia i dramat satyrowy. Teatr wyrósł z obrzędów religijnych i zawsze był związany z uroczystościami religijnymi, przy których ukształtowały się owe 3 gatunki dramatyczne.